Yêu cầu chung

Kỳ vọng chính của chúng tôi đối với đối tác mới:

Xã hội: tôn trọng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế
• Chất lượng: đảm bảo chất lượng sản phẩm
Độc chất: đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế
Môi trường: đảm bảo các tiêu chuẩn địa phương và quốc tế
Xuất khẩu: có giấy phép cần thiết